Fundusze Unijne w Gminie Biskupiec

www.biskupiec.pl

www.bip.biskupiec.pl

 

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

POWRÓT

FUNDUSZE NA LATA 2004-2006

INFORMACJE OGÓLNE

Co to są Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności?

Fundusze w Polsce w latach 2004-2006

Co to są Inicjatywy Wspólnotowe?

Wykaz najważniejszych skrótów

Co to są Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności?
Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. W skład Unii wchodzą regiony dobrze rozwinięte, takie jak południowa Anglia, okolice Paryża, czy Holandia oraz te, których poziom rozwoju znacznie odbiega od "średniej europejskiej". Są nimi Grecja, Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia i Południowe Włochy oraz nowe kraje członkowskie UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. W latach 2000-2006 istniały cztery Fundusze strukturalne, realizujące cele polityki spójności UE: 

Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.  

W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba Funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 będzie podlegał podobnym zasadom, jak Fundusze strukturalne. Z kolei Fundusze wspierające inwestycje w zakresie rolnictwa i rybołówstwa zostały włączone odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

- Do góry -

Fundusze w Polsce w latach 2004-2006
Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2004-2006 są Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW). Jest to dokument przedstawiający strategię i priorytety działań funduszy i państwa członkowskiego UE, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy i innych środków finansowych.

PWW w Polsce są wdrażane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie.  Dotyczą one:

 • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP),
 • rozwoju zasobów ludzkich (SPO RZL),
 • restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich (SPO ROL),
 • rybołówstwa i przetwórstwa ryb (SPO Ryby),
 • infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej (SPO Transport).

O dofinansowanie ze środków unijnych można ubiegać się również w ramach dwufunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany jest na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw. Z kolei wsparciu procesu wdrażania Funduszy strukturalnych służy stworzony do tego celu Program Operacyjny Pomocy Technicznej.
 

- Do góry -

Co to są Inicjatywy Wspólnotowe?
Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej organizowane przez Unię Europejską dla określonych środowisk i grup społecznych. Podobnie jak Fundusze strukturalne Inicjatywy Wspólnotowe funkcjonują tylko w krajach członkowskich. Na lata 2004-2006 w Polsce przewidziano realizację czterech następujących inicjatyw:

 • INTERREG III zajmuje się wzmacnianiem wspólpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej 
 • EQUAL pomaga w zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz działa w kierunku integracji społecznej i zawodowej imigrantów 
 • URBAN działa w ramach projektów mających na celu rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 000 mieszkańców 
 • LEADER + wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich
   

  Wykaz najważniejszych skrótów

  EAGGF (ang.) - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
  EFS - Europejski Fundusz Społeczny (ang. ESF)
  EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF)
  FIFG (ang.) - Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa
  FS - Fundusz Spójności
  NPR - Narodowy Plan Rozwoju
  NSRO - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
  NSS - Narodowa Strategia Spójności
  PO - Program Operacyjny
  PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna
  PWW - Podstawy Wsparcia Wspólnoty
  RPO - Regionalny Program Operacyjny
  SPO - Sektorowy Program Operacyjny
  SPO ROL - Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004 –2006
  SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
  SPO Ryby - Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
  SPO T - Sektorowy Program Operacyjny Transport
  SPO WKP - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  SWW - Strategiczne Wytyczne Wspólnoty
  ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

  - Do góry -

   

(żródło:www.funduszestrukturalne.gov.pl)

INWESTYCJE GMINNE

Inwestycje Gminne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2004-2006

POWRÓT

 

Urząd Miejski w Biskupcu

ul. Niepodległości 2

11-300 Biskupiec

Tel. /089/ 715 01 38

Fax. /089/ 715 24 37

e-mail: biskupiec.eu@gmail.com